രക്തരക്ഷസ്സ് 5

രക്തരക്ഷസ്സ് 5 Raktharakshassu Part 5 bY അഖിലേഷ് പരമേശ്വർ previous Parts ഇല്ല്യാ, ദേവീടെ സ്വത്ത് ഞാൻ എടുത്തൂന്നോ,ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നെ വിശ്വസിക്കണം.ദയവായി എന്നെ …

Read more

രക്തരക്ഷസ്സ് 3

രക്തരക്ഷസ്സ് 3 Raktharakshassu Part 3 bY അഖിലേഷ് പരമേശ്വർ previous Parts പാലയുടെ മുകളിലിരുന്ന് ഒരു മൂങ്ങ അവരെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടന്ന് …

Read more

ഏകാകികളുടെ വഴികൾ

രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിലെപ്പോഴോ മൈഥിലിയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടമായിരുന്നു. നിദ്രാവിഹീനമായ ഓരോ രാവും, പകലുകൾക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ, തന്റെ ഏകാന്തതയുടെ ഭൗമഗർഭത്തിലേക്ക് സ്വയം താണുപോകുമായിരുന്നു മൈഥിലി ……. ദിനാന്ത്യങ്ങളുടെ …

Read more