ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു – ഭാഗം 01

  ഈ കഥ ഒരു ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ …

Read more

അനിത ആന്റി (ആന്റിക്ക് കഴപ്പ് ഇളകി) Kazhappu – ഭാഗം 4

  ഈ കഥ ഒരു അനിത ആന്റി സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 4 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ – കോളേജിലെ മുല പിടുത്തം Part 1

  ഈ കഥ ഒരു ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 1 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 1

  ഈ കഥ ഒരു മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more

മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 2

  ഈ കഥ ഒരു മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് …

Read more

ഷിസയുടെ കളികഥകൾ – ഭാഗം 01

  ഈ കഥ ഒരു ഷിസയുടെ കളികഥകൾ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 11 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 03

  ഈ കഥ ഒരു വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 5 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക …

Read more