വിത്തുകാള – ഭാഗം VIII

ഈ കാലയളവിലാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടികിടപ്പുകാരനും പണിക്കാരനുമൊക്കെയായ രാമന്‍ അറുപതാം വയസ്സില്‍ ഒരു രണ്ടാം കെട്ട്‌ കെട്ടിയത്‌. രാമന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട്‌ മൂന്നു നാല്‌ വര്‍ഷമായി. രാമന്‌ കുട്ടികളില്ല. ഒറ്റയ്‌ക്ക്‌ താമസിച്ച്‌ മടുത്തിട്ടാകാം രാമന്‍ കാട്ടാക്കട നിന്നും ഒരു സ്‌ത്രീയെ കെട്ടിയത്‌. ണ്ടോപര്‌ ചെല്ലമ്മ. അവര്‍ക്ക്‌ ഏകദേശം മുപ്പത്‌ വയസ്സ്‌ പ്രായം തോന്നിക്കുമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട്‌ ണ്ടോഗാതമ്പിന്റെതുടര്ന്ന് വായിക്കുക… വിത്തുകാള – ഭാഗം VIII