എന്‍റെ ആതിര 1

എന്റെ ആതിര Ente Athira Part 1 bY Siddeeq Pulatheth ഈ വിവാഹമെന്ന ഒരു മോഹവും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു കൂടാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെനിക്ക് എന്തിന് ഈ ആതിരയെ ഞാൻ കണ്ടു മുട്ടുന്ന അന്നുവരേയും എനിക്കങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മോഹവും ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നില്ല,, എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലർ പറയുന്നപോലെ എങ്ങിനെയുള്ള പെണ്ണാവണം എനിക്ക്തുടര്ന്ന് വായിക്കുക… എന്‍റെ ആതിര 1