കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും..

നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാം…കറുകപ്പുല്ല് ഓരം പിടിപ്പിച്ച