രേഖയുടെ കൂടെ ഒരു അസൈന്മെന്റ്റ് – ഭാഗം 1

എന്റെ കഥകൾ വായിച്ച പ്രിയവായനക്കാർക്ക് നന്ദി. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ കഥകളും വായിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കഥകളിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചിലർ എന്റെ എല്ലാ കഥകളിലും വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ബജ്ജിക്കടയിലെ ദിവ്യ ചേച്ചി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിനു മുൻപുള്ള സമയമാണ് ഇത്. (കൂടുതൽ അറിയുവാൻ എന്റെതുടര്ന്ന് വായിക്കുക… രേഖയുടെ കൂടെ ഒരു അസൈന്മെന്റ്റ് – ഭാഗം 1