രേഖയുടെ കൂടെ ഒരു അസൈന്മെന്റ്റ് – ഭാഗം 1

എന്റെ കഥകൾ വായിച്ച പ്രിയവായനക്കാർക്ക് നന്ദി. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ കഥകളും വായിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കഥകളിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചിലർ എന്റെ എല്ലാ കഥകളിലും വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ബജ്ജിക്കടയിലെ ദിവ്യ ചേച്ചി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിനു മുൻപുള്ള സമയമാണ് ഇത്. (കൂടുതൽ അറിയുവാൻ എന്റെ ബജ്ജികടയിലെ ഒളിയമ്പുകൾ എന്ന കഥ വായിക്കുക). കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പെണ്ണ് ആയില്യ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ … Read more