ഞാൻ, അവൾ, അവൻ – 3

അങ്ങനെ ഷിംന എന്റെയും വിശാലിന്റേം സെക്സിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥിരം ടോപിക്ആ യി മാറി.. വെള്ളമടിക്കാൻ സൈഡ് ഡിഷ്‌ എന്ന പോലെ അവൾ ഞങ്ങളുടെ കളികൾക്ക് …

Read more

മുലക്കച്ച – 2

( സോറി… ജയയുടെ…)മാന്യ വായനക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ അറ്റമില്ലാത്ത സന്തോഷം ഇനിയും അളവറ്റ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സഹകരണവും പിന്തുണയും നൽകി മുലക്കച്ച …

Read more