ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക

ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാത്ത് കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ കളിയെ കുറിച്ചാണ്. കളിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതെ തീവ്രതയോടെ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. …

Read more

അവിഹിത ലോകത്തെ ദമ്പതികൾ

വലിയ വീട്ടിലെ മുതലാളി മാത്തച്ചായാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാത്യൂസ്. അടുപ്പം ഉള്ളവർ മാത്താ എന്നും വിളിക്കും. ഭാര്യ ആലീസ്. കൊച്ചമ്മയെന്നു പണിക്കാരും അലീസ്‌ കൊച്ചേയെന്നു …

Read more