ദി മോസ്റ്റ്‌ ഡൈഞ്ചറസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് ഒരു കമ്പി കഥയൊന്നും അല്ല.ഞാൻ ഒരു സ്ഥാലം വരെ പോയി.. അവിടെ കണ്ട

കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെറിയ വിവരണം ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്..എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ

അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്..

എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രെമിക്കുമല്ലോ..

എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം., Mr Dude