എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 2

അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം വന്നെത്തി. വെളുപ്പിന് നാലരയോടെ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ വീടിന് മുൻപിൽ എത്തി. ഒരു റോളിംഗ് ബ്രീഫ്‌കേസുമായി മാഡം വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആയില്യ ഒരു ഷെഡ്‌ഡിയെക്കാൾ അൽപ്പം കൂടി നീളമുള്ള കറുത്ത ഷോർട്സും സ്ലീവ്‌ലെസ് ബനിയനും ഇട്ടു ഗേറ്റിനുളിൽ നിന്ന് ടാറ്റ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മാഡം കാണാതെ ഒരു ഫ്ളയിങ് കിസ്സും എനിക്ക് തന്നു.തുടര്ന്ന് വായിക്കുക… എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 2