തിരുവട്ടൂർ കോവിലകം 2

തിരുവട്ടൂർ കോവിലകം 2 Story Name : Thiruvattoor Kovilakam Part 2 Author : Minnu Musthafa Thazhathethil Read from beginning “എന്തോ ഒരു അപശകുനമാണല്ലോ ശ്യാമേട്ടാ” “ഹേയ് , നിന്റെ തോന്നലാണ് കൂറേ പഴക്കം ചെന്ന മാവല്ലേ വല്ല പൊത്തോ മറ്റോ കാണും ” ശകുനത്തിലും മറ്റും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ശ്യാം മറുപടിതുടര്ന്ന് വായിക്കുക… തിരുവട്ടൂർ കോവിലകം 2