ആദിയുടെ കുണ്ണ – 6

നിർത്തി നിർത്തി പോയതുകൊണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴെയ്ക്കും 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു…അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മക്കുള്ള സെറ്റ് സാരിയും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു…കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും റൂം കിട്ടി…നല്ലോരു റൂം …

Read more