ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക

ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാത്ത് കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ കളിയെ കുറിച്ചാണ്. കളിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതെ തീവ്രതയോടെ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. …

Read more