രാധേച്ചിയുടെ കള്ളക്കുട്ടന്‍ ഭാഗം – 3

രാധേച്ചിയുടെ കള്ളക്കുട്ടന്‍ തുടരുന്നു….

ബാത്റൂമില് കുളിക്കാന് കയറുമ്പോഴൊക്കെ ആ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഓര്ത്തു ഞാന് എന്റെ ടെന്ഷന് റിലീവ് ചെയ്തു. രാധേച്ചിയുടെ സുന്ദരമേനിയും, വലിയ മുലകളും, കൊഴുത്ത നിതംബവും, കറുത്ത നറുനനെയുള്ള രോമങ്ങളാല് ആവൃതമായ സാമാനവും ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സില് തുള്ളികളിച്ചു.

ഒരിക്കള് ഞാന് ഒരു സെക്സി കഥ അയച്ചുകൊടുത്തു. കള്ളക്കുട്ടന്‍ എന്ന കഥ കൊച്ചു പുസ്തകത്തില് നിന്നും ഡൈണ്ലോഡ് ചെയ്യ്തത്. അതു വായിച്ച ഉടനെ രാധേച്ചി എനിക്ക് ഫോണ് ചെയ്തു.