എന്റെ കവിത കുട്ടി ഭാഗം – 2

അങ്കിളിനെ നാളെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം അമർത്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ആദ്യം അവൾക്ക് ചുരലുകൊണ്ടടി കൊടുത്തതിനുശേഷം ഞാൻ അവളുടെ ദേഹത്ത് കൈവെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവളെന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കും. ആ സുഖം ഞാൻ നുകരും, അത്രമാത്രം.

Thudarum

ഈ kambi katha എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

Updated: November 1, 2019 — 12:22 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *