വർഷ ആന്റി – ഭാഗം 2

അന്ന് രാത്രി എങ്ങനെ ഉറങ്ങി എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല, ആന്റിയെ ആലോചിച്ചു വാണം വിട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആന്റിയുടെ പരിപാടി കണ്ടതിനുശേഷം ആദ്യം വരുന്ന …

Read more

അവൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആവറേജ് പെണ്ണല്ല 2

അനു നടന്ന് വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക രസമായിരുന്നു. അവൾ തന്റെ പൂവ് ഷെവ് ചെയ്തിട്ട് മാസങ്ങൾ ആയിക്കാണും. അതിനാൽ തന്നെ പൂവിൽ മുഴുവൻ …

Read more

അവൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആവറേജ് പെണ്ണല്ല 3

അനുവിനെ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ ദിവസം 2 ആയ്. കല്യാണ കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാനുള്ള പേടി കാരണം രാഹുൽ അനുവിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഫോണിൽ …

Read more

അനിതാമ്മായി – Part 1

ഹലോ കൂട്ടുകാരെ .. ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് െതെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ! ഇൗ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി കുറവാണ് ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രം …

Read more

അനിതാമ്മായി – Part 2

ഹലോ… കൂട്ടുകാരെ… ആദ്യ് ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി!. ആദ്യമായി എഴുതുന്നതാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക! NB : ഇതിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപികമാണ്!!!! …

Read more

അനിതാമ്മായി – Part 3

ഹായ് കൂട്ടുകാരേ….. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി, തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾപൊറുക്കുക, മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇത് വായിക്കുക കഥയും …

Read more