സത്യത്തിൽ ചേച്ചി പണ്ട് എന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നോ

വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയ കഥയാണ് ,എഴുതി വന്നപ്പോൾ പേജ് കൂടി പോയി കമ്പി കുറഞ്ഞും

പോയി .കട്ട കമ്പി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ കഥയല്ല ഇത്,ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രണയവും

കാമവും ഉള്ള ഒരു കഥ .ക്ഷമയോടെ വായിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ….

,