രശ്മി

ഇത് പട്ടിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പണ്ണലിന്റെ കഥയാണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ

വായിക്കരുത്..

സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ബെഞ്ചമിൻ ബ്രോ

ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ എന്റെയും നാത്തൂൻ രശ്മിയുടെ കാമകേളികളാണ്‌ ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്.