രണ്ടു പേരും കാണാൻ അത്യാവശ്യം സുന്ദരന്മാർ ഒക്കെ തന്നെ

രണ്ടു പേരും കാണാൻ അത്യാവശ്യം സുന്ദരന്മാർ ഒക്കെ തന്നെ