മല്ലു തമ്പുരാട്ടി

കമ്പിക്കുട്ടനിൽ വന്ന കാതര എന്ന കഥയാണ് എന്റെയും ഭാര്യയുടേയും മിസ്ട്രസ്സ്

എമിയുടേയും ഒത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്റെ പേരു ജൊൺസ് വിവാഹിതനാണ്. ഭാര്യയുടെ പേരു ബെറ്റി. അവൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർളറിൽ

ജോലി ചെയ്യുന്നു. അല്പം ഒരു ഡൊമിനോ സ്വഭാവം അവൾക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ട്.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര വർഷം ആയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. എനിക്

ശീഘ്രസഖലനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ പാലു പോയാൽ

അവളെ നക്കിയും വിരലിട്ടും രതിമൂർച്ചയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.

എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയായിരുന്നു. പരസ്പരം എന്തും തുറന്നു പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു

സ്വാതന്ത്യം ഞങ്ങൽക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. പഴയ ലൈനുകളെ പറ്റി അവൾ

പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ആയിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ അവൾ പറയാൻ

മടികാണിച്ചെങ്കിലും എന്നോടുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ

അതൊക്കെ പറയുവാൻ തയ്യാറായി. ഒപ്പം ബസ്സിൽ അവളെ ചിലർ ജാക്കിവെക്കുന്നതും മറ്റും

പറയും. അതൊക്കെ കേൽക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവും ആയിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടക്ക് ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവളെ ഞാൻ നിർത്തും

എന്നിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് കണ്ട് രസിക്കും. അവളും എന്റെ

താല്പര്യം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്.