പ്രണയത്തിന് മരണമില്ല…. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക്….????

പ്രണയത്തിന് മരണമില്ല…. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക്….????