നീ എന്തിനാ പെണ്ണെ നാണിക്കുന്നേ?

മലയാളികൾക്കിടയിൽ കക്കോൾഡ് ഫാമിലികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന കാലമാണല്ലോ.

ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ രണ്ടാംഭാഗം എഴുതാം. ……….

ബാബു… അതാണ് അവനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര്.