കുട്ടപ്പനായി 10

അമ്മച്ചിയുടെ കൊത ചാലിൽ അപ്പച്ചൻ വിരൽ ഓടിച്ചു. പതുക്കെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന പൂററിലും ഒരു വിരൽ കയറി ഇറക്കി. അമ്മച്ചി പതുക്കെ എഴുന്നേററ് പോകുന്നതു കണ്ടു, പിന്നെ കണ്ടത് കപ്ബോർഡ് തുറക്കുന്നതാണു.

അലമാര തുറന്നിട്ട് എന്താ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതു കണ്ടു. അവൻ എന്താണെന്നു ശ്രദ്ദിച്ചു നോക്കി, അപ്പോൾ അവനു മനസ്സിലായി അതു ഒരു ചെറിയ പെർഫ്യൂം കൂപ്പിയണെന്ന്, അവൻ കരുതി അമ്മച്ചി ചിലപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ പെർഫയൂം കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നു.

അപ്പച്ചന്റെ അടുത്തുപോയിട്ട് നിലത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്മച്ചി ചെയ്ത ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പച്ചന്റെ കളികോപ്പു ഒരു കയ്യ് കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊപ്പി അടിയിലേക്ക് ത ഴുത്തി എന്നിട്ട് പെർഫ്യൂം കുപ്പി എടുത്തിട്ട് കുണ്ണയുടെ മകുടത്തിലേക്ക്
പ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ വീണ്ടും അലമാരയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു.

അവൻ കരുതി അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് കണ്ണുപിടിപ്പിച്ചു മണപ്പിക്കുമെന്ന്, പക്ഷേ അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പച്ചനേയും ചാരി ഇരുന്നതേയുള്ളൂ.. അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ കഴുത്തിൽ ഉമ്മം ചെയ്യുകയും മുടിയിൽ മണപ്പിക്കുകയും മുലകളിൽ തഴുകുകയും, മുലഞെട്ടുകളിൽ പിടിച്ചമർത്തി തിരുമ്മുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യു അപ്പച്ചന്റെ ലെഹാനിൽ തൊട്ടു തലോടാനും, അണ്ടികളിൽ പതുക്കെ മസ്സേജ്ജു ചെയ്യാനുംകൂടി തുടങ്ങി, രണ്ടുപേരും നല്ല കമ്പി ആയി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അപ്പച്ചനോട് കിടക്കാൻ പറയുന്നതു കണ്ടു, എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ അരകെട്ടിൽ അമ്മച്ചി രണ്ടു കാലും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മായി ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നു. അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെടുത്തിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ സ്വർഗ്ഗവാതിലിൽ വെച്ചു ഉരക്കുന്നതു കണ്ടു. അതു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി പതുക്കെ ലെഗാനിൽ ഇരുന്നു. ലെഗാൻ അമ്മച്ചിയുടെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന മത്തങ്ങയിലേക്ക് അധികം ബുധ്ധിമുട്ടില്ലതെ കയറി പോയി.

അമ്മച്ചിയുടെ പറിയും അപ്പച്ചന്റെ പറിയും ത മ്മിൽ ഒന്നിയി ഇരുന്നു. അമ്മച്ചി പതുക്കെ അരക്കെട്ട് കൊണ്ട് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചിയുടെ ഇരുപ്പുകാണാൻ നല്ല ഭങ്ങിയായിരുന്നു. തടിച്ചുവിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്തികളും, വെളുത്തു ചുവന്ന തുടകളും മെല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ എതു മുനിക്കും കമ്പിയാകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം അമ്മച്ചിയുടെ ഭങ്ങി ആസ്വതിച്ചിരുന്ന ജോയുടെ കുണ്ണയും അതുകണ്ടു കുലച്ചു ആടുവാൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചി അരക്കെട്ടു പൊക്കിയും, താഴുത്തിയും അപ്പച്ചനെ പണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പച്ചന്റെ ദേഹത്ത് തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ മൂലകളിലായിരുന്നു, അപ്പച്ചന്റെ കയ്യുകൾ, ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന മൂലകളെ അപ്പച്ചൻ കമ്പി കൊണ്ടു ഞെക്കി തുറപ്പിച്ചു.
അമ്മച്ചി ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അമ്മച്ചിയുടെ വേഗത കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മച്ചിക്ക് വരാറായിയെന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് അദ്യമായി അമ്മച്ചിയുടെ പൂറിൽ നിന്നു പാലൊഴുകി അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെ നനച്ചു. അമ്മച്ചി ക്ഷീണിച്ചു അവശയായി അപ്പച്ചന്റെ ശരീരത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു. അപ്പച്ചൻ ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു തഴുകുകയും അമ്മച്ചിക്ക് ഉമ്മം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പൊൾ, അപ്പച്ചനു കമ്പി മാറിയിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലായി. അപ്പച്ചൻ പതുക്കെ അമ്മച്ചിയെ മാററി കിടത്തിയിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ തുടകളെ പിടിച്ചകത്തി എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെടുത്ത് പാലുവന്നു കുതിർന്ന
പൂറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചി സുഖശയ്യയിൽ നിന്നു ഉണർന്നു. അപ്പച്ചൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അമ്മച്ചിയെ പണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്തു അവൻ ഡൊറു ആരൊ തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു മൊണിററർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡൊറിലേക്ക് പോയി. ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ അവൻ കരുതിയതുപോലെ തന്നെ കാതി ആയിരുന്നു അതു. അവൾ റൂമിൽ കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായി വേഗം വാ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയെ പണ്ണുന്നതു കാണാം. അവൻ അധികം ഉഷാറൂകാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു. ഞാനില്ല, അവർ വല്ലതും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക.

അവൾ അവന്റെ മുണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു. മുണ്ടു ലൂസ്സായിട്ടയിരുന്നു അവൻ ഉടുത്തിരുന്നതു , അപ്പോൾ അവന്റെ ഒലിച്ചിട്ട് കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണകണ്ടതു, അവൾ അതിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അല്ല ചേട്ടായി, ചേട്ടായി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയാണു വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുക, വേറെ എന്തോ ഉണ്ടു, അതാണു കുട്ടൻ എഴുന്നേറ്ിൽക്കുന്നതു. അവൾ ചുററു പാടും നോക്കി ആരെങ്കിലും ആ റൂമിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ. അവൾ അവന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവിശ്യം വാണം അടിച്ചു. അവൻ ധിറുതി കൂട്ടി പറഞ്ഞു, കാതി പൊക്കാ അവർ വന്നാലാ, അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേട്ടായി, അവർ നല്ല പണിയിലാണു, ഇന്നു അമ്മച്ചിയെ അപ്പച്ചൻ ശരിക്കും സുഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടു.

അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കമ്പൂട്ടർ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു, മോണിട്ടർ ഓഫ് ആയിരുന്നു. അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ്, അമ്പട ചേട്ടായി, നീ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണു അല്ലെ, നീ ഇന്റർനെററിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി സുഹിക്കുകയാണു അല്ലെ, അവൾ പതുക്കെ എഴുന്നേറ് അവനു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പേ അവൾ മോണിററർ പെട്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്തു .

അവൾക്ക് എന്താണു അതിൽ കണ്ടത് എന്നറിയാൻ കുറച്ച് സെക്കന്റെ എടുത്തെങ്കിലും, അവൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൾ വാ പൊളിച്ചു. അവൻ ഒന്നും പറയാൻ ആവാതെ അവളേയും കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നു. അവൾ അവനോടു കൂടുതൽ ഒന്നും ചൊദിക്കാൻ മിനകെടാതെ അപ്പച്ചൻ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച്ചയും നോക്കി നിന്നു. അപ്പച്ചൻ പണ്ണി പണ്ണി ക്ഷീണിക്കുന്നതു കണ്ടു, അമ്മച്ചിക്ക് വീണ്ടു പാലു വന്ന പോലെ തൊന്നിച്ചു. അമ്മച്ചി വേഗം വേഗം അച്ചയൊ എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യുകൾ അയഞ്ഞു നിശ്ചലമായി.

അപ്പച്ചൻ – വീണ്ടും അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കാതി പറഞ്ഞു ഇന്നെന്ത അപ്പച്ചൻ പതിവില്ലാതെ അമ്മച്ചിയെ ശരിക്കും വെച്ചു കാച്ചുന്നുണ്ടല്ലൊ, അമ്മച്ചിക്ക് രണ്ടു പ്രാവിശ്യം വന്നു, എന്നിട്ടും അപ്പച്ചൻ വരാറായിട്ടില്ല. അപ്പച്ചൻ വല്ല വയാഗ്രയും കഴിച്ചൊ, ചേട്ടായി. ജോയും സമ്മതിച്ചു. അപ്പച്ചൻ അതിനിടയിൽ ക്ഷീണിച്ചു വീണു. ക്ഷീണിച്ചു കിടന്നിരുന്ന അമ്മച്ചി പതുക്കെ എഴുന്നെററിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണ പിടിച്ചു വാണം അടിച്ചു തുടങ്ങി. കാതിയും ജോയും ആകാഷയോടുകൂടി ആ കാഴ്ച്ച നോക്കി കണ്ടു, നല്ല സ്പീഡിൽ വാണം അടിച്ചു കൊടുത്ത അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യുകളിലൂടെ അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണ പാലൊഴുകി. അമ്മച്ചി കയ്യു തന്റെ മാക്സിയിൽ തുടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പച്ചനേയും കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു. ഇതിനിടയിൽ കാതിയുടെ വെള്ളം വന്ന പൂറിൽ വിരൽ കൊണ്ടു കുത്തി കൊണ്ടു നിന്ന ജൊയ് പതുക്കെ തന്റെ ലഗാനേയെടുത്തു അവളുടെ പിന്നിലൂടെ ചന്തികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വെച്ചു. അവൾ ഡെസ്കിൽ കയ്യുകൾ കുത്തികൊണ്ടു അവനു പാകത്തിനു കുനിഞ്ഞു നിന്നു കൊടുത്തു. വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിച്ച് നിന്നിരുന്ന അവന്റെ കത്തിരിക്കപോലുള്ള കുണ്ണ തുടയിൽ വെച്ചു ചാമ്പാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ കഴപ്പെടുത്തു ചാടിനിന്നിരുന്ന കാതി യുടെ പൂറു കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ എന്തും വരട്ടെയെന്നു കരുതി, കുറച്ചും കൂടി കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട്, ചാമ്പികൊണ്ടിരുന്ന കുണ്ണയെ കാലുകൾ അകത്തികൊണ്ടു ഒന്നു തെ റിച്ചു കൊടുത്തു. അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ തന്നെ അവന്റെ കുണ്ണ നെരെ അവളുടെ കുഞ്ഞി പൂററിലേക്കു കയറി പോയി.

അവൾക്ക് ചെറിയ ചുട്ടു നീററം തോന്നിച്ചു, പിന്നെ സുഖം ആയി. അവനു പെട്ടെന്നു നല്ല സുഖം തോന്നി അവനു മനസ്സിലായില്ല കുണ്ണ അവളുടെ പൂററിലാണു കളിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. അവനു റൊസ്സി അന്റിയെ പണ്ണുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം തോന്നി, അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ചു നല്ല ശക്തിയിൽ അവളെ പണ്ണി. കാതി അദ്യം ആയി അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടിച്ചും കൊണ്ടു ഏററുവാങ്ങി. അവൾ കുണ്ണയും പൂറും തമ്മിൽ പൊരുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മെന്ന് അദ്യം ആയി അറിഞ്ഞു. ആ എക്സായിറ്മെന്റിൽ അവളുടെ പൂററിൽ മദജലം നിറഞ്ഞുവരുന്നതു അവൾ അറിഞ്ഞു. അവളുടെ പൂററിൽനിന്നു വന്ന ചടുലാവ അവന്റെ കുണ്ണയിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു പണ്ണി, അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നു പാലു ചീററാറായപ്പോളാണു അവൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയത് അപ്പൊഴാണു അവന്റെ കുണ്ണ പൂറിലാണു അടിച്ചിരുന്നതെ ന്ന് മനസിലായതു , ആ സമയത്ത് ത ന്നെ അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്ന് പാലു ചീററി, അവൻ കുണ്ണ വലിച്ചെടുത്തു അവളുടെ കൂത്തിയിൽ വെച്ചമർത്തി. കുണ്ണയിൽ നിന്ന് അദ്യം ആയി വേണ്ടതിൽ അധികം പാലു അന്നു വന്നിരുന്നു അതു മുഴുവനും അവളുടെ കുത്തിയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. അവൾ സാവധാനം എഴുനേററ് അവനെ നോക്കി അവനു അവളെ നോക്കാൻ ധര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ അവന്റെ മുണ്ടെടുത്ത് അവളുടെ കുത്തിയിലെ പാലല്ലാം തുടച്ചു മാററി. അവന്റെ മുമ്പിൽ നിലത്തിരുന്നിട്ട് ഒടിഞ്ഞു തളർന്ന കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു ഉമ്മം ചെയ്തു. അവൾക്ക് കിട്ടിയ സുഖത്തിന്റെ നന്ദി ആയിരുന്നു അതിൽ കണ്ടതു. മോണിറററിൽ അപ്പോഴും മയങ്ങി കിടക്കുന്ന അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുമായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം ഉമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ടു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

എന്നും പിന്നെ അതു ഒരു പതിവായി. പക്ഷേ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഇടവിട്ട ദിവസ്സങളിലെ കളിക്കാറുള്ളു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നിപ്പാടങ്ങളിലായിരുന്നു, ജൊയ്യുടേയും, കാതിയുടേയും സംഗമം. ജോയും കാതിക്കും പിന്നെ ആങ്ങളയും പെങ്ങളും ആണു എന്നൊരു നാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പുതുതായി കല്ല്യാണം കഴിച്ചവർ മധുവിധുവിനു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇരുവരും, പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, ഇവരുടെ സംഗമം രാത്രിയിൽ മാത്രം ആയിരുന്നു.

റൊസ്സി ആന്റിക്ക് പോലും ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി. കാതി, സെക്സിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും പഠിച്ചു. അവൾക്ക് പ്രസവം മാത്രം എന്തെന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ കുഞ്ഞിപൂറും ജോയ് ഷേവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ജോയിന്റെ പറിയിലെ രോമങ്ങൽ അവളും ഷേവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തിമിർത്തു ആടികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോളാണു, അപ്പച്ചൻ അവനോട് മലപ്പുറത്തുള്ള അപ്പച്ചന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പച്ചൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വീ സീ ആർ കൊണ്ടുകൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നതു. അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പച്ചന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തു വിട്ടതായിരുന്നു. അവനു മലപ്പുറത്തു പോകുവാൻ താല്പര്യം കുറവായിരുന്നു. അവനു എപ്പൊഴും കാതിയും ആയി ഒരുമിച്ചു ഇരിക്കുവാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം.

അവസാനം വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച യാത്ര ആയി. കോട്ടയത്തും നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി യിൽ അവൻ രാവിലെ തന്നെ യാത്രയായി എങ്കിലെ അന്നു തന്നെ തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു അറിഞ്ഞതു കൊണ്ടണു രാവിലെ തിരിച്ചതു.
ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി, ചുണ്ടുകൊണ്ടും, കയ്യുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്യത്തിലും അവളെ ആകർഷിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇതിനോടോന്നും അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല്യ. അവൻ അവളോടു അവസാനത്ത ഒരു അടവും പയറ്റി നോക്കി, അതായത് കണ്ണിറുക്കൽ, അതിൽ അവൾ വീണു, അവൾ ഇടക്ക് ഇടക്ക് കണ്ണിട്ട് നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവനു അതു മതിയായിരുന്നു. അവളുടെ മെല്ലിച്ച ശരീരമൊന്നും അവനെ ആകർഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു അവളുടെ ഇടക്കുള്ള ചിരിയിൽ അവന്റെ സമയം പോയി കൊണ്ടിരുന്നു.
ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ത്യശ്ശൂർ എത്തി. ഊണു കഴിക്കുവാനായി, എല്ലാവരും പോയി, അവൻ ഇറങ്ങി പതുക്കെ ഒന്നു കറങ്ങി നോക്കി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവനു താനുര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടു അവൻ ഫോണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുറക്കാൻ കടയിൽ കയറി ഒരു പടല ചെറുപഴവും പിന്നെ ഒരു പെപ്സിയും വാങ്ങി അവിടെ നിന്നു കൊണ്ട് ത ന്നെ കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
പെട്ടെന്നാണു അവന്റെ കണ്ണിൽ കടയുടെ ഉള്ളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ‘കണ്മണി’ മാസിക പെട്ടതു. അവൻ കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളു പോകുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, അയാൾ പോയപ്പോൾ അവൻ അതുവാങ്ങി ഒന്നു ഓടിച്ച് നോക്കി, രണ്ട് ചെറിയ ഫോട്ടോസ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ പടങ്ങൾ ഒന്നും മില്ല, അവനു സന്തോഷം ആയി.
അവൻ അതുവാങ്ങി ബസ്സിൽ കയറി, അവൻ നോക്കിയിരുന്ന ചരക്കിനെ നോക്കി അവരുടെ സീററിൽ വെറെ ആരാ ഇരിക്കുന്നു, അവൾക്ക് ഇവിടെയാകും ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നതു എന്ന് അവനു മനസ്സിലായി. അവന്റെ തൊട്ടടുത്തു ഒരു വയസ്സായ അമ്മാവനാണു ഇരുന്നിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടു അവനു കൂടുത ൽ സന്തൊഷം ആയി. പതുക്കെ അവൻ പുസ്തകം തുറന്നു. ആരൊ പുതിയതായി തുടങ്ങിയതാണു, കുറെ പേജുകൾ വായികാനും ഉണ്ട്, അവൻ വായന തുടങ്ങി.
ഗൾഫിലുള്ള ഭത്താവിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ 15 വയസ്സുമാത്രം ഉള്ള പയ്യനെ കൊണ്ട് പരിപാടി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു 45 കാരിയുടെ കഥയായിരുന്നു അദ്യത്തത്” കഥയുടെ പേരു ” അയൽക്കാരൻ ‘, അവനു ഇഷ്ടാം ആയി കഥ, അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഭാഗ്യവാൻ. പേടികൊണ്ട് വേറെ ആരെയും നോക്കാതെ സ്വന്തം പോമറിയനെ കൊണ്ട് എന്നും നക്കിച്ചു സുഖം വരുത്തിയിരുന്ന ഒരു 25 കാരിയുടെ, നായ ചത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേർപാടിന്റെ കഥ ആയിരുന്നു അടുത്തതു. പിന്നെ വായിച്ചതു, കൊടീശരനായിട്ടും, മുട്ട പൊന്താത്തതു കൊണ്ടു ഗൾഫിൽ പോയി ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു മൂട്ടാളന്റെ കഥ ആയിരുന്നു. അവനു തൊന്നി അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും കിട്ടീരുന്നെങ്കിൽ പണ്ണി പണ്ണി ജീവിക്കമായിരുന്നു, വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല.

Thudarum18330cookie-checkകുട്ടപ്പനായി 10