കുട്ടപ്പനായി 10

അമ്മച്ചിയുടെ കൊത ചാലിൽ അപ്പച്ചൻ വിരൽ ഓടിച്ചു. പതുക്കെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന പൂററിലും ഒരു വിരൽ കയറി ഇറക്കി. അമ്മച്ചി പതുക്കെ എഴുന്നേററ് പോകുന്നതു കണ്ടു, പിന്നെ കണ്ടത് കപ്ബോർഡ് തുറക്കുന്നതാണു.

അലമാര തുറന്നിട്ട് എന്താ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതു കണ്ടു. അവൻ എന്താണെന്നു ശ്രദ്ദിച്ചു നോക്കി, അപ്പോൾ അവനു മനസ്സിലായി അതു ഒരു ചെറിയ പെർഫ്യൂം കൂപ്പിയണെന്ന്, അവൻ കരുതി അമ്മച്ചി ചിലപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ പെർഫയൂം കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നു.

അപ്പച്ചന്റെ അടുത്തുപോയിട്ട് നിലത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്മച്ചി ചെയ്ത ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പച്ചന്റെ കളികോപ്പു ഒരു കയ്യ് കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊപ്പി അടിയിലേക്ക് ത ഴുത്തി എന്നിട്ട് പെർഫ്യൂം കുപ്പി എടുത്തിട്ട് കുണ്ണയുടെ മകുടത്തിലേക്ക്

പ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ വീണ്ടും അലമാരയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു.

അവൻ കരുതി അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് കണ്ണുപിടിപ്പിച്ചു മണപ്പിക്കുമെന്ന്, പക്ഷേ അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പച്ചനേയും ചാരി ഇരുന്നതേയുള്ളൂ.. അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ കഴുത്തിൽ ഉമ്മം ചെയ്യുകയും മുടിയിൽ മണപ്പിക്കുകയും മുലകളിൽ തഴുകുകയും, മുലഞെട്ടുകളിൽ പിടിച്ചമർത്തി തിരുമ്മുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യു അപ്പച്ചന്റെ ലെഹാനിൽ തൊട്ടു തലോടാനും, അണ്ടികളിൽ പതുക്കെ മസ്സേജ്ജു ചെയ്യാനുംകൂടി തുടങ്ങി, രണ്ടുപേരും നല്ല കമ്പി ആയി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അപ്പച്ചനോട് കിടക്കാൻ പറയുന്നതു കണ്ടു, എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ അരകെട്ടിൽ അമ്മച്ചി രണ്ടു കാലും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മായി ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നു. അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെടുത്തിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ സ്വർഗ്ഗവാതിലിൽ വെച്ചു ഉരക്കുന്നതു കണ്ടു. അതു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി പതുക്കെ ലെഗാനിൽ ഇരുന്നു. ലെഗാൻ അമ്മച്ചിയുടെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന മത്തങ്ങയിലേക്ക് അധികം ബുധ്ധിമുട്ടില്ലതെ കയറി പോയി.

അമ്മച്ചിയുടെ പറിയും അപ്പച്ചന്റെ പറിയും ത മ്മിൽ ഒന്നിയി ഇരുന്നു. അമ്മച്ചി പതുക്കെ അരക്കെട്ട് കൊണ്ട് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചിയുടെ ഇരുപ്പുകാണാൻ നല്ല ഭങ്ങിയായിരുന്നു. തടിച്ചുവിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്തികളും, വെളുത്തു ചുവന്ന തുടകളും മെല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ എതു മുനിക്കും കമ്പിയാകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം അമ്മച്ചിയുടെ ഭങ്ങി ആസ്വതിച്ചിരുന്ന ജോയുടെ കുണ്ണയും അതുകണ്ടു കുലച്ചു ആടുവാൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചി അരക്കെട്ടു പൊക്കിയും, താഴുത്തിയും അപ്പച്ചനെ പണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പച്ചന്റെ ദേഹത്ത് തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ മൂലകളിലായിരുന്നു, അപ്പച്ചന്റെ കയ്യുകൾ, ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന മൂലകളെ അപ്പച്ചൻ കമ്പി കൊണ്ടു ഞെക്കി തുറപ്പിച്ചു.

അമ്മച്ചി ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അമ്മച്ചിയുടെ വേഗത കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മച്ചിക്ക് വരാറായിയെന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് അദ്യമായി അമ്മച്ചിയുടെ പൂറിൽ നിന്നു പാലൊഴുകി അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെ നനച്ചു. അമ്മച്ചി ക്ഷീണിച്ചു അവശയായി അപ്പച്ചന്റെ ശരീരത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു. അപ്പച്ചൻ ആ കിടപ്പിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു തഴുകുകയും അമ്മച്ചിക്ക് ഉമ്മം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പൊൾ, അപ്പച്ചനു കമ്പി മാറിയിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലായി. അപ്പച്ചൻ പതുക്കെ അമ്മച്ചിയെ മാററി കിടത്തിയിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ തുടകളെ പിടിച്ചകത്തി എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയെടുത്ത് പാലുവന്നു കുതിർന്ന

പൂറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചി സുഖശയ്യയിൽ നിന്നു ഉണർന്നു. അപ്പച്ചൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അമ്മച്ചിയെ പണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്തു അവൻ ഡൊറു ആരൊ തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു മൊണിററർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡൊറിലേക്ക് പോയി. ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ അവൻ കരുതിയതുപോലെ തന്നെ കാതി ആയിരുന്നു അതു. അവൾ റൂമിൽ കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായി വേഗം വാ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയെ പണ്ണുന്നതു കാണാം. അവൻ അധികം ഉഷാറൂകാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു. ഞാനില്ല, അവർ വല്ലതും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക.

അവൾ അവന്റെ മുണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു. മുണ്ടു ലൂസ്സായിട്ടയിരുന്നു അവൻ ഉടുത്തിരുന്നതു , അപ്പോൾ അവന്റെ ഒലിച്ചിട്ട് കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണകണ്ടതു, അവൾ അതിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അല്ല ചേട്ടായി, ചേട്ടായി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയാണു വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുക, വേറെ എന്തോ ഉണ്ടു, അതാണു കുട്ടൻ എഴുന്നേറ്ിൽക്കുന്നതു. അവൾ ചുററു പാടും നോക്കി ആരെങ്കിലും ആ റൂമിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ. അവൾ അവന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവിശ്യം വാണം അടിച്ചു. അവൻ ധിറുതി കൂട്ടി പറഞ്ഞു, കാതി പൊക്കാ അവർ വന്നാലാ, അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേട്ടായി, അവർ നല്ല പണിയിലാണു, ഇന്നു അമ്മച്ചിയെ അപ്പച്ചൻ ശരിക്കും സുഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടു.

അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കമ്പൂട്ടർ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു, മോണിട്ടർ ഓഫ് ആയിരുന്നു. അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ്, അമ്പട ചേട്ടായി, നീ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണു അല്ലെ, നീ ഇന്റർനെററിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി സുഹിക്കുകയാണു അല്ലെ, അവൾ പതുക്കെ എഴുന്നേറ് അവനു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പേ അവൾ മോണിററർ പെട്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്തു .

അവൾക്ക് എന്താണു അതിൽ കണ്ടത് എന്നറിയാൻ കുറച്ച് സെക്കന്റെ എടുത്തെങ്കിലും, അവൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൾ വാ പൊളിച്ചു. അവൻ ഒന്നും പറയാൻ ആവാതെ അവളേയും കെട്ടിപിടിച്ചു നിന്നു. അവൾ അവനോടു കൂടുതൽ ഒന്നും ചൊദിക്കാൻ മിനകെടാതെ അപ്പച്ചൻ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച്ചയും നോക്കി നിന്നു. അപ്പച്ചൻ പണ്ണി പണ്ണി ക്ഷീണിക്കുന്നതു കണ്ടു, അമ്മച്ചിക്ക് വീണ്ടു പാലു വന്ന പോലെ തൊന്നിച്ചു. അമ്മച്ചി വേഗം വേഗം അച്ചയൊ എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ കയ്യുകൾ അയഞ്ഞു നിശ്ചലമായി.