കണ്ടാൽ 60 വയസ്സുള്ള കിളവൻ കുണ്ണ പോലും 90 ഡിഗ്രിയിൽ!

ഇത് ഇടുന്നത് മുകളില്‍ എഴുതി ഇട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി പേജ് കൂട്ടി എഴുതില്ലേല്‍ ഇങ്ങനെ ദയവായി അയക്കരുത് .

ഇതെന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ് ഇതിൽ എന്റെ പ്രേമം കാമം മറ്റു പല വികാരങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിനാകിയ്ക് കഥ ആണ്.

എന്റെ പേര് അനു.ഞാൻ 10 ആം ക്‌ളാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആണ് .അത്യാവശ്യം ഉയരം ഒത്ത ശരീരം കുറച്ച muscle ഉം സിക്സ് പാക്ക് ഉം ഒകെ എനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു .ഇരു നിറം ആയിരുന്നു ഞാൻ .