എൻ്റെ കുണ്ണ എപോഴെ പാൽ ചുരത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു

എൻ്റെ കുണ്ണ എപോഴെ പാൽ ചുരത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു