ഉരുക്ക് ദണ്ഡിൽ പിടിച്ചു സുഭദ്ര ഞെട്ടി തരിച്ചു……

ഉരുക്ക് ദണ്ഡിൽ പിടിച്ചു സുഭദ്ര ഞെട്ടി തരിച്ചു……