ഉമ്മ ശരിക്കും സുഖംകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം

കക്കോൾഡ് / ഇൻസെക്ട് / ഉമ്മ

ആദ്യ കഥയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വേറെയും കഥകൾ എഴുതാം.