ആന്റി, കള്ളം പറയരുത് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ

എന്റെ പേര് മോനി . ഞാൻ 9th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുബോൾ ആണ് എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ….