രമ്യ 1

ആദ്യമായാണ് ഞാന്‍ ഇതില്‍ ഒരു കഥ എഴുതുനത് , തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കില്‍ ക്ഷെമിക്കുക. ഈ സൈറ്റിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കരന്നാണ് ഞാന്‍. ഒരുപാട് വായിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനും ഒരെണ്ണം എഴുതാമെന്ന് എന്ന് വച്ചു. ഇത് തീര്‍ത്തു ഒരു സാങ്കലപിക കഥ മാത്രമാണ്. റിയാല്‍ ലൈഫുമായി ഇതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോര്‍ട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഒരേപോലെ സ്വാഗതം