നിലാവ് – Part 4

3 ഭാഗം വായിച്ചതിന് സേഷം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക …

. 👙👙👙 അമ്മ നിലാവ്👙👙👙

ഞാൻ മെല്ലേ ആ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് എന്റെ അമ്മയുടേ ഓമന പൂറിലേക്ക് എന്റെ കുണ്ണ മെല്ലേ ഇറക്കി അതിന്റെ വണ്ണവും മുഴുപ്പും മനസിലായന്ന പോലേ അമ്മയുടേ വായ തുറന്ന് വന്നു … പൂറിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മകന്റെ ആണത്വം ആണ് എന്ന ചിന്ത അമ്മയേ മറ്റ് ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി ….

ഹ.. ഹി.. ഹൂ …

അമ്മയുടേ വായിൽ നിന്നു വരുന്ന വാക്കുകളേ ഞാൻ നാവ് ഉള്ളിൽ കടത്തി അമ്മയുടേ നാവിന് പൂട്ടിട്ടു … ഒപ്പം ആ വായിലേ മധുരസം നുകർന്നു …

എന്നേ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ അമ്മയുടേ കയ്യുകൾ ആഴത്തിൽ എന്നിൽ വീണ്ടും അമർന്നു വീട്ടുകളയില്ല എന്ന വാശിയോട് കൂടി …

പറന്ന് പറന്ന് ഉള്ള അടികൾക്ക് വേകതകൂടി അരക്കെട്ടുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്ലഗ് പ്ലഗ് എന്ന മനോഹര സഗീതം അവിടേ നിറഞ്ഞ് നിന്നു ..

കിണറിലേ നീര് ഉറവ പോലേ അമ്മ പൂറ്റിലേ മദന ജലം ഉറിവന്ന് അടിയേ കൂടുതൽ സുകുമ മാക്കി …

എന്നേ അള്ളി പിടിച്ച് അമ്മ എന്റെ ചുണ്ടു കളും പല്ലുകളും ആ നാവിനാൽ നക്കി വെടുപ്പാക്കി കൊണ്ട് ഇരുന്നു …

അമ്മ കാമം തലക്ക് പിടിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപടിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു…

ആ മനോഹരമായ കുണ്ടി പാളികൾ എന്റെ അടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി … കാമുകനേ കാണ്ണുമ്പോ ചുവന്ന് തുടിക്കുന്ന ഒരു 18കാരിയുടേ കവിളകൾ പോലേ ചുവന്ന് മനോഹരമായി തോന്നി എനിക്ക് അതിന്റെ ഇരു പാളികളും അടർത്തി പിടിച്ച് ആ കുണ്ടി തുളയിലേക്ക് എന്റെ വിരലുകളേ ഞാൻ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു …

അത് അമ്മയേ കൂടുതൽ ഭ്രന്തമായ ഒരു ഉന്മാതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു …

എന്റെ … മോ… നു …. നു …

അമ്മ ഒരു നിമിക്ഷം ചപ്പി വലിക്കുന്ന എന്റെ കീഴ് ചുണ്ടിനേ വിട്ട് എന്റെ കണിലേക്ക് നോക്കി കാതരയായി മൊഴിഞ്ഞു ..

മകന്റെ കുണ്ണ ആ അമ്മയേ അത്രക്ക് മനോഹരമായ നിമിക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ..

അടിച്ച് അഴിച്ച് താടാ മോനൂ അമ്മ മരിക്കും മുൻപ് നീ അത് എന്റെ പൂറിൽ നിറച്ച് താടാ ….

ഞാൻ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് പ്രമ പൂർവം ഒന്ന് നോക്കിയ പഴേക്കും ആ മിഴികൾ മലർന്ന് കുമ്പി അടഞ്ഞു .. വീടരാൻ മടിക്കുന്ന ആമ്പൽ മുട്ട് പോലേ …

” ഒഴിക്കടാ ഒഴിക്കടാ മോനൂ ….

അമ്മക്ക് അമ്മക്കൂടി വരട്ടേ…

ഞാൻ ആ കഴുത്തിലേ വിയർപ്പ് തുളികൾ നക്കി എടുത്ത് പറഞ്ഞു …

” അയടാ അമ്മ …ക്ക് അ… മ്മ : ക്ക് ആയടാ ഒഴിച്ച് താടാ മുത്തേ…. ഒഴി…ക്ക്

ഒരു പ്രത്യക അവേസത്തോടേ അമ്മ എന്റെ കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ച് ആ പൂറിലേക്ക് അമർത്തി കൊണ്ട് ഇരുന്നു ..

കൊട്ടി കലാസത്തിലേക്ക് കടന്ന പോലേ എന്റെ ഓരോ അടിയില്ലും അമ്മ പൂർ കൊണ്ട് എന്നേ മാടി വിളിച്ചു .. പൂറിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പ് തെറിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനോഹര ചിത്രം പോലേ ആ തുളികൾ തെനി തെറിച്ചു …

” അമ്മടേ പോന്ന് മോനേ …..

വികാര കൊടുമുടിയിൽ നിന്നും അമ്മ ഉറക്കേ പറഞ്ഞു … എല്ലുകൾ തകരുന്ന പോലേ ആ കയ്യുകൾ കൊണ്ടു എന്നേ കെട്ടി വരിഞ്ഞു ..

ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും വലിയ സുകത്തിൽ ഞാൻ ആ കുണ്ടികളേ ഞരിച്ച് ഉടച്ച് പെരി വിരൽ തുമ്പിൽ ഉയർന്ന് ഞാൻ ആഞ്ഞ് അടിച്ചു …

ഒരു നിമിക്ഷം

ഈ ലോകത്തിലേ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി സ്വന്തം അമ്മയുടേ ആ സുന്ദര പൂറിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും Kgf സിനിമയിലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തകർക്കുന്ന തോക്കിലേ വെടി ഉണ്ട പോൽ കട്ട പാൽ ചിന്നി ചിതറിച്ചു …

വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചു എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അമ്മ പറ്റി കിടന്നു കയ്യുകളുടേ ശക്തി കുറഞ്ഞ് എന്നിൽ നിന്നു വേർ പറഞ്ഞു …

അൽപ്പനേരം ആ കൊഴുത്തമേനി പുണർന്ന് കൊണ്ടു ഞാൻ കിടന്നു അപ്പഴും ആ മാറിടങ്ങൾ പോര് കോഴിയേ പോലേ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി നിന്നിരുന്നു ..

പാൽ സർവ്വത്ത് പോലേ എന്റെ പാലും അമ്മയുടേ കാമരസവും കൂടി തുടയിലൂടേ വരുന്ന ആ കൊഴു പിന്നേ വിരലാൽ ഒപ്പി എടുത്ത് സ്വന്തം നാക്കിൽ വച്ചു കൊണ്ട് അമ്മ എന്നേ നോക്കിയ നോട്ടത്തിന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാവങ്ങൾ ആയിരുന്നു …

കിതപ്പ് ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോൾ ആ മനോഹരമായ ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ ഉറിഞ്ചി വലിച്ചു ……..

ആ വലിയ ചന്തി പാളികളിൽ പിടിച്ച് ഞരിച്ച് ഞാൻ സ്വയം മറന്ന് കിടന്നു …

ആ മിന്നുസമാർന്ന കാർക്കുന്തളി തഴുകി .. എന്റെ നെഞ്ചിൽ മാറത്തേ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളേ വച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു …

“അമ്മ ഇനി ഇത് ഇലാതേ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതു കോണ്ട് എന്നും എന്റെ ഒപ്പം വേണം …

ചെറു ചിരിയാലേ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒന്ന് മുത്തി …

” നിന്റേ കല്യാണം കഴിയുന്ന നാൾ വരേ അലങ്കിൽ എന്നേ നിനക്ക് മടുക്കുന്നതു വരേ ഞാൻ ഉണ്ടാകും

” കല്യാണം …. ഞാൻ അമ്മയേ കെട്ടട്ടേ .. പിന്നേ അമ്മയേ എനിക്ക് ഈ ജന്മം മടുക്കുകയില്ല …

” എനിക്ക് എന്നും എന്റെ മോന്റെ വെപ്പാട്ടി ആകാന ഇഷ്ടം … നീ ഒരു കല്യാണവും കഴിക്കണം …

” അത് നടക്കില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്ന കുട്ടി നമ്മളേ അകറ്റിയാലോ അത് കൊണ്ട് അത് വേണ്ടാ

അമ്മ അതു പറഞ്ഞതും എന്റെ ചുണ്ട് ഒന്ന് ചപ്പി വലിച്ചു എന്നീട്ട് എന്നേ ആ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു …

” അതിന് ഞാൻ ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട് മോനു സമതിച്ചാമതി …

” എന്താ അത്…

അമ്മയുടേ വാക്കുകൾക്കായി ഞാൻ കാത് ഓർക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ആ സുന്ദര പൂറിലേ മുടിയിഴകളിൽ കൂടി ഞാൻ വിരൽ ഓടിച്ചു …

” നമ്മൾ ഇനി ഒരു സേഫിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാതേ വേണം എല്ലാം ചെയ്യൻ … എന്നിട്ട് നിന്നിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഗർഭം ദരിക്കണം : അത് ഒരു പെൺക്കുട്ടി ആവും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നിട്ട് അവളേ ഞാൻ തന്നെ നിന്നക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും എന്താ ….

അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി….

” അത്രക്ക് വേണോ. അമ്മക്കുട്ടി …?

” സ്വന്തം അമ്മയേ നിനക്ക് ഗർഭിണിക്കക്കാം മെങ്കിൽ … മകന് വേണ്ടി എനിക്ക് കാൽ അകത്തി തരാം മെങ്കിൽ ::: എന്നിൽ പിറക്കുന്ന നമ്മുടേ മകളേ നിന്നക്ക് കെട്ടുകയും ആവാം ….

അതും പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്റെ മുകളിൽ കേറി ഇരുന്ന് എന്റെ കണ്ണ എടുത്ത് ആ അമ്മ പൂറിൽ വെച്ച് കാമ കണുകളോടു കൂടി എന്നേ നോക്കി …..

” . എത്ര വേകം എന്റെ വയർ വീർപ്പിച്ച് താ മോനു ……… അതും പറഞ്ഞ് ഉയർന്ന് താഴാൻ തുടങ്ങി

💓💓💓💓👙👙👙👙💓💓💓💓

തെറ്റുകൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ഷെമിക്കുക സ്നേഹത്തോടേ🌹🌹🌹 നിത🌹🌹🌹

3cookie-checkനിലാവ് – Part 4

  • വായിലേക്ക് തന്റെ കുണ്ണ വെച്ചുകൊടുത്തു 12

  • വായിലേക്ക് തന്റെ കുണ്ണ വെച്ചുകൊടുത്തു 11

  • വായിലേക്ക് തന്റെ കുണ്ണ വെച്ചുകൊടുത്തു 10