കൊണ്ട് മമ്മി പുളഞ്ഞു.

ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല.